> strona główna

Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu nineks.pl  stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem sklepu nineks.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego. Sklep internetowy nineks.pl prowadzony jest w ramach działalności  gospodarczej firmy PPUH Nineks zarejestrowanej dnia 16.02.1988 r. przez Prezydenta Miasta Łodzi, nr KRS: 36218, NIP: 726-112-66-66, Regon: 470-122-331
 3. Sklep nineks.pl prowadzi sprzedaż bluzek dziecięcych  za pośrednictwem Internetu.
 4. Dostarczenie zakupionego towaru realizowane jest wyłącznie poprzez  wysyłkę  z wyłączeniem możliwości odbioru osobistego .

II. WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie nineks.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza zakupu. W zamówieniu Klient dokonuje:
  a) wyboru zamawianych towarów
  b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura
      (mogą to być różne adresy)
  c) wyboru sposobu płatności
  d) podanie danych adresowych Klienta, adres, na który ma zostać wysłana przesyłka, adres email
 2. Potwierdzenie zamówienia Klienta dokonywane jest każdorazowo przez wysłanie wiadomości na konto email Klienta przez sklep nineks.pl
 3. Sklep nineks.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularzy źle wypełnionych lub formularzy niekompletnie wypełnionych lub wypełnionych pod wpływem błędu.
 4. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży ze sklepem nineks.pl i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu nineks.pl

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep nineks.pl przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zakupu.
 2. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep nineks.pl informacji, że dokonana została płatność za zmówiony towar w przypadku wyboru sposobu płatności: przelew, płatność on-line. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zakupu.
 3. Sklep nineks.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem  w dni robocze w godzinach 8-16.

IV. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w sklepie nineks.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczane są koszty przesyłki, które podane są w formularzu zakupu, gdzie określony jest koszt całkowity zamówienia, który Klient zobowiązuje się zapłacić.
 3. Sklep nineks.pl  zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, kosztów przesyłki oraz prowadzenia i zmiany akcji promocyjnych.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek oraz dokumenty będące podstawą ewentualnej reklamacji lub zwrotu( formularz reklamacji i formularz zwrotu).
 5. W sklepie nineks.pl możliwe są następujące formy płatności:
  a) Przelew na konto bankowe nineks.pl:
      Nr konta: 89114020040000390267170949
      PPUH Nineks
      ul. Zaspowa 15
      92-016 Łódź
  b) Pobranie pocztowe. Wpłata dokonana jest przy odbiorze towaru u listonosza lub w urzędzie pocztowym.
  c) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
 6. Sklep nineks.pl nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta na rzecz osób   trzecich w związku z dokonaniem zamówienia w sklepie nineks.pl w szczególności opłat za dokonanie przelewu bankowego lub opłat pocztowych. Koszty te nie są doliczane do całkowitej    wartości zamówienia.

V. WARUNKI DOSTAWY

 1. Sklep nineks.pl zobowiązuje się do dostarczenia towarów na podany przez Klienta w formularzu zakupu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przy wysyłce towarów sklep nineks.pl korzysta z usług firmy Poczta Polska S.A.
 3. Koszty dostawy towaru ponosi Klient . Koszty dostawy są podane na stronie sklepu nineks.pl i każdorazowo są doliczane do kosztu całkowitego zamówienia.
 4. Sklep nineks.pl wysyła towar  po potwierdzeniu wpłaty na konto Sklepu nineks.pl (przelew, płatności on-line) lub po zaakceptowaniu poprawnie wypełnionego formularza zakupu (płatność za pobraniem).
 5. Sklep nineks.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wynikające z okoliczności, na które sklep nineks.pl nie miał wpływu (siła wyższa).

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, jeżeli nie spełnia on wymagań Klienta.
 2. Towar nie może być używany, musi być zwrócony w takim stanie w jakim został wysłany przez Sklep nineks.pl .
 3. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 4. Towar należy wysłać wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu, który jest dołączony do rachunku. Pieniądze za uznany przez Sklep zwrot zostaną przelane na konto bankowe Klienta lub przesłane przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od uznania zwrotu.
 5. Jeśli towar jest wadliwy, Klient ma prawo odesłać go na adres Sklepu nineks.pl.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sklep towaru objętego reklamacją.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sklep naprawi uszkodzony towar lub wymieni towar na inny, wolny od wad. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci pieniądze za zareklamowany towar lub zaproponuje inny towar o tej samej wartości .
 8. Towar podlegający reklamacji Klient wysyła na własny koszt wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.
 9. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Sklep nineks.pl zwraca Klientowi koszt wysyłki reklamowanego towaru poprzez przelew na konto Klienta lub przez przelew.
 10. Jeśli doszło to uszkodzenia mechanicznego towaru w trakcie transportu, reklamacje tego dotyczące  będą rozpatrywane  na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia  przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika  poczty oraz potwierdzonego przez niego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.   Umowa sprzedaży zawarta ze Sklepem nineks.pl podlega prawu polskiemu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla pozwanego.
 3. Sklep nineks.pl  zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdej chwili. Regulamin nabiera mocy wiążącej z chwilą opublikowania go na stronie Sklepu nineks.pl.
 4. Umowa sprzedaży zawarta przed zmianą Regulaminu podlega zasadom Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia umowy.
 5. Sklep nineks.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, kosztów przesyłki, towarów dostępnych w Sklepie.
 6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu nineks.pl  treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub w jakikolwiek sposób godzącym w dobre obyczaje.